Funniest music video :))

Đối thủ của Lê Kiêu Như - Vũ Hà - Phi Thanh Vân part 2.flv